tiistai 8. joulukuuta 2015

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2015 kuvakollaasi

Peruskoulun Ysit kunnioittivat Suomen Itsenäisyyttä Reisjärvellä  6.12.2015

Soihtukulkue matkalla

Kulkue saapuu portille

Kulkue matkalla

 
                                                                 Kotikirkon pihalla


Soihtujen asettelua
                
Kiitos teille Sotiemme veteraanit Itsenäisestä Suomesta

maanantai 30. marraskuuta 2015

Uusi opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden monipuoliselle yhteistyölle – miten sen hyödynnämme Reisjärvellä?


Osallisuus 

Viime keskiviikkona Reisjärven sivistystoimi järjesti ensimmäisen kerran kaikkien kouluasteiden yhteisen vanhempainillan. Kutsu lähetettiin viestintäjärjestelmä Wilman kautta 200 kotiin. Kutsun otti vastaan 50 vanhempaa, joista reilu viidesosa saapui paikalle keskustelemaan reisjärvisten lasten käyttäytymisen arvioinnin tavoitteista. Kutsun saaneista 75 % ei noteerannut kutsua lainkaan.

Illan aihe

Illan aihe määräytyi suoraan valtakunnallisista opetussuunnitelman perusteista, jotka määrittelevät tiettyjä aiheita, joihin tulee kuulla sekä oppilaita että heidän huoltajiaan. Alkujaan vanhempainilta oli tarkoitettu sekä opettajien että vanhempien kohtaamispaikaksi, mutta vähäisen osallistumisprosentin takia järjestävä taho totesi , että alkuperäistä tavoitetta ei tulla täysin saavuttamaan, joten  ilta kohdistettiin  pelkästään vanhemmille. 

Illan osallistujat pohtivat kodin roolia: miten vanhemmat voivat tukea, ohjata ja kannustaa lapsia käyttäytymään asiallisesti ja noudattamaan hyviä tapoja. Vanhemmat keskustelivat ryhmissä ja kirjasivat ajatuksiaan ja kehittämisehdotuksiaan  mm. oppilailta koottujen ajatusten pohjalta.


Paikallinen arvopohja

Ennen vanhempainiltaa OPS-koordinaattorina kiersin Reisjärven kaikki peruskoulut ykkösestä ysiin. Reilu 350 oppilasta sai miettiä ja kirjata omakohtaisesti ryhmissä vanhempien, opettajien ja yläluokan oppilaiden muodostaman reisjärvisen arvopohjan painottamia asioita. Lukuvuonna 2014-2015 nousi keskusteluissa esille, että edellä mainitut tahot pitävät tärkeänä, että oppilaille kehittyvät hyvät yhteistyötaidot sekä taito kantaa vastuu itsestä ja muista. Peruspilareina ovat myös jokaisen hyvinvointi sekä oppimisen ilo. 

Koulumaailman arvoperusta Reisjärvellä painottaa näitä neljää peruspilaria tukeutuen uuden opetussuunnitelman valtakunnalliseen arvopohjaan. Näiden neljän tukipilarin perusteella eri-ikäiset lapset miettivät mm. millaisia yhteistyötaitoja he tarvitsevat ja mitä tarkoittaa käytännössä vastuun kantaminen omasta ja kavereiden käytöksestä. Samoin ryhmissä keskusteltiin siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja oppimisen iloon.

Koulukiertue Reisjärvellä 

Oli erittäin avartavaa kohdata kaikki nämä lapset ja heidän ajatuksensa, joiden pohjalle myös vanhempainilta oli rakennettu. Se into ja vastaanottavuus, mikä huokui kaikista ryhmistä oli käsin kosketeltavissa. Vierailijana minut otettiin hyvin vastaan ja kaikki ryhmät paneutuivat innolla heille annettuun haasteeseen, joka ei ollut ihan helppo pähkinä. Kiertueella näin myös todellisuuden siitä, miten ryhmien työskentelyyn vaikuttaa, jos nuo neljä edellä kuvattua peruspilaria eivät ole tasapainossa. Joidenkin lasten kanssa mietimme myös miten aikuiset voisivat auttaa tuossa tilanteessa. Useamman lapsen sanomana tuli esille, etteivät aikuiset tule hetikään aina tietämään mikä heitä askarruttaa, kun asiat menevät pieleen.

Pallo heitetty - räpylät auki! 

Reisjärven lapset ja nuoret osoittivat miten he kantoivat omalta osaltaan vastuun miettiessään omakohtaisesti koulumaailmassa joka päivä vaikuttaviin asioihin käyttäytymisen osalta. Odotin kyllä henkilökohtaisesti, että myös useampi vanhempi olisi osoittanut kiinnostuksensa osallistumalla teille järjestettyyn tilaisuuteen. 

Illan tavoitteena oli löytää yhdessä punainen lanka miten me aikuisina voimme tukea lapsen kasvua ja kehitystä asianmukaisen käytöksen osalta.  Toisena tavoitteena oli pohtia mitä voimme tehdä tai miten voimme kehittää olosuhteita ja toimintatapojamme kodin ja koulumaailman välillä niin, että se tukee lapsen oppimista ja viihtymistä koulussa.


Lapsien kanssa totesimme peilin kertovan kuka päättää millaisia valintoja missäkin tilanteessa tekee – nyt myös meillä aikuisilla on peiliin katsomisen paikka! Jos ei omista peiliä voi sitä toivoa vaikka joulupukilta! 

Oppivan yhteisön terveisin 

Outi Leveäoja

perjantai 16. lokakuuta 2015

Opetussuunnitelma uudistuu

Esi- ja perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016


Opetussuunnitelmassa kuvataan, miten esi- ja perusopetus tulee järjestää. Se ohjaa opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Samalla  oppilaat, heidän vanhempansa/huoltajansa sekä muutkin saavat tietoa, minkälaisia asioita esiopetuksessa sekä perusopetuksen eri vuosiluokilla opitaan ja miten oppimista arvioidaan. Opetussuunnitelma toimii opetusta, sen tavoitteita, arvoja ja sisältöjä ohjaavana asiakirjana kunnassamme.

Miksi ops uudistuu?

Opetussuunnitelmaa on uudistettu noin 10 vuoden välein. Nykyisin voimassa oleva opetussuunnitelma on otettu käyttöön vuonna 2004. Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on vastata haasteisiin, joita nyky-yhteiskunta ja tulevaisuuden osaamistarpeet opetukselle ja  työelämälle asettavat. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen on muuttunut, tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisen taitoja.  Uudessa opetussuunnitelmassa oppimista tarkastellaan jatkumona, jossa oppilaalle rakennetaan yhtenäinen koulupolku esiopetuksesta perusopetuksen loppuun ja toiselle asteelle asti.  Opetussuunnitelman tavoitteena on kehittää koulua sekä kasvuyhteisönä että oppimisen ympäristönä. 

Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on huomioida monipuoliset työskentelytavat sekä muutokset esiopetuksen ja koulujen oppimisympäristöissä. Se tähtää oppimistulosten parantamiseen ja  tuo uusia välineitä oppilaan hyvinvoinnin tukemiseen koulun arjessa. Opetussuunnitelma käyttää koulusta nimitystä "Oppiva yhteisö". 

Aikataulu

Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2016 alkaen esiopetuksessa ja alakouluissa. Yläkoulussa uusi ops otetaan käyttöön porrastetusti vuosiluokka kerrallaan 1.8.2017 alkaen. 

Opetushallitus on 22.12.2014 julkaissut valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan kuntakohtaiset opetussuunnitelmat. Reisjärven kunnan ops-työ on parhaillaan käynnissä ja suunnitelmien pitää valmistua keväällä 2016.
Koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.9.2015 uuden tuntijaon. Se löytyy mm. koululautakunnan päätöksistä kunnan nettisivuilta. 


Paikallista opsia työstetään

Esi- ja perusopetuksen oppilaat, oppilaiden vanhemmat sekä opetusta antavien yksikköjen henkilökunta ovat olleet mukana tekemässä kunnan uuden opetussuunnitelman arvopohjaa. Oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan työskentely jatkuu koko syksyn. Marraskuussa on tulossa mm. kaikkien koulujen yhteinen vanhempainilta, jossa mietimme ja työstämme arviointiin liittyviä asioita. Erilaisilta sidosryhmiltä pyritään saamaan ajatuksia mukaan opetussuunnitelman valmisteluun ja. Paikallisten yrittäjien kanssa neuvottelemme yhteistyökuvioita, jotta oppilaat pääsevät tutustumaan mahdollisimman kattavasti erilaisiin ammatteihin ja taitoihin ja vaatimuksiin, mitä tulevaisuuden työelämä  edellyttää. 

Opettajista koostuvat työryhmät valmistelevat parhaillaan paikallisia sisältöjä mm. toimintakulttuurista, oppimisen arvioinnista, oppiainekohtaisista tavoitteista ja sisällöistä. Uutena opetussuunnitelmassa on myös  paikallisesti työstettävä  oppilaanohjauksen suunnitelma alkuopetuksesta peruskoulun loppuun saakka. Moniammatillinen työryhmä työstää omalta osaltaan oppilashuollon toimintamallia, johon liittyy myös oppimisen ja koulun käynnin tuen kartoittaminen.  

Opetussuunnitelma on  majakka, joka muistuttaa lapsen kanssa työskenteleville mitkä ovat tavoitteemme, tehtävämme ja mihin valintamme perustuvat myös koulumaailmassa Reisjärvellä. Sen avulla voidaan tarkastaa suunta opetustyössä sekä tehdä erilaisia reittivalintoja hyvässä yhteistyössä matkan varrella. 


maanantai 14. syyskuuta 2015

KISATIEN UUDEN KOULUN KUULUMISIA

Syyskuun puoliväli


Uuden koulun suunnitteluaikataulu (ks. alla) on tehty ja sen mukaan rakennesuunnittelijan perustusten suunnitelmat olisivat valmiina syyskuun loppuun mennessä. Rakennuslupa-asiakirjojen pitäisi olla valmiit 16.10.2015. Varmaan sen jälkeen jossain vaiheessa päästään rakentamaankin.

Suunnittelussa on menossa hallintotilojen ja oppilashuoltohenkilöstön tilojen viimeistely. Lisäksi myös keittiötiloille pitäisi löytyä oma paikkansa. Pienoisen päänvaivan on aiheuttanut se, että kesällä on huomattu keittiön vaativan enemmän tilaa kuin mitä oli ajateltu. Sen tilantarpeen kasvattaminen puolestaan heijastuu ruokalan kokoon ja se taas muihin tiloihin alakerrassa. Vaikea yhtälö, mutta toivottavasti hyvä ratkaisu löytyy.

Kehittelynsä vaatii myös teknisen työ tila. Miten saada kaikki toiminta, tarvittavat tilat ja välineet sopimaan? Myös kansalaisopiston käyttö on otettava huomioon.
Oman ongelmansa aiheuttaa purunpoisto, jota ei kokonaisuudessa ole vielä huomioitu. Se, samoin kuin kaasun varastointi, on kuitenkin sijoitettava varsinaisen teknisen työn tilan ulkopuolelle.

Mikä on sitten uuden koulun lopullinen paikka? Tiettävästi juuri äsken tehdyn maaperäkartoituksen tulokset ovat tulleet. Ne eivät vielä ole meidän käytettävissä, mutta keskusteluita on käyty siinä mielessä, että ne eivät ole ihan ongelmattomat.

Itse mietin yhä mielessäni, että miten uusi koulu saadaan mahtumaan tuohon kaavaillulle paikalle? Ja ennen kaikkea, miten sen rakentaminen käytännössä tapahtuu?


Suunnitteluaikataulukeskiviikko 26. elokuuta 2015

Kisatien koulun uusia suunnitelmia odotellaan

Uuden koulun rakentamisen alkua odotellaan


Kisatien koulun purkamisen ensimmäinen osa on saatu valmiiksi suurin piirtein koulun alkuun mennessä. Kuvissa vanhan koulun pihanäkymä on lukion puolelta ja vastaavasti Kisatien ja urheilukentän puolelta. Seinä siellä on peitetty pressulla ja alue tasattu. 

Näkymä lukiolta katsottuna

Näkymä Kisatien ja urheilukentän puolelta
Uuden koulun rakentamisen alkua odotellaan. Tällä viikolla (vko 35) kokoontuu suunnittelua avustava toimikunta.

Lopullisia piirustuksia ei ole vielä saatu. Kesän aikana piirustuksiin on tullut muutoksia, joita on tarkoitus käydä läpi em. kokouksessa. 

LVI- ja sähkösuunnittelijat sekä arkkitehti pitivät viime viikolla yhteiskokouksen, josta odotetaan tietoa myös suunnittelutoimikunnan kokoukseen.

Koulun pihalla on eilen (25.8.2015) ollut maaperän tutkija, joten viimeisimmät tiedot lienee saatavilla lähiaikoina. Noin silmämääräisesti katsottuna jäi edelleen sama tunne, mikä näkyi jo piirustuksista: rakennusalue on aika ahdas. Siinä on sovittamista, kun varsinainen rakennustyö alkaa.

Maantielle 

Maantieltä 
Kisatien koulun kohdalle on tehty Haapajärven tieltä liittymä rakennusaikaista liikennettä varten. Tarkoitus on ajaa isolta tieltä pyörätien poikki suoraan rakennustyömaalle. Nyt on vaan mietittävä, miten varmistetaan pyörätiellä liikkuvien turvallisuus. Koonnut J Tilli 

tiistai 11. elokuuta 2015

KISATIEN KOULUN ENSIMMÄINEN OSA ALKAA OLLA PURETTU

Purku-urakan vaiheita 

Valtuuston päätöksen mukaisesti Kisatien koulu puretaan kahdessa osassa. Nyt alkaa olla ensimmäinen osa loppuvaiheessa.
Elokuun alkuun mennessä saatiin lukion puoleinen osa purettua. 

Sen jälkeen käytiin urheilukentän puoleisen matalan osan kimppuun. Osa kaksikerroksisesta rakennuksesta jää tässä vaiheessa pystyyn.  

Matalan osan purku alkoi uusien väliseinien pystyttämisellä niille osin, jotka jäävät ilman suojaa.
Jotkut osat tullevat saamaan vielä vahvemman suojan. 


Matalan osan katto leikattiin ensin irti. Sitten sisuksia tyhjennettiin.


           
Puuosat otettiin pois, tiilet kasattiin ja pilarit hajotettiin. 
Elokuun  toiselle viikolle jäi vain hieman siistimistöitä.

J Tilli

perjantai 31. heinäkuuta 2015

KISATIEN KOULUN PURKUTYÖT JATKUVAT TÄYDELLÄ TOHINALLA

Kisatien koulun purkutyöt ovat edelleen täydessä vauhdissa. Koko heinäkuun jatkuneet työt edistyvät suunnitelmien mukaan. Koulun kaksikerroksinen osa on saatu purettua lukion puoleiselta osalta.


Myös teknisen työn tila on maan tasalla . Kuvassa taustalla näkyvä hiekka on ollut koulurakennuksen perustuksissa.

Tasausta on osittain nopeutettu siten, että ainesta lajitellaan myös kaatopaikalla, jonne sitä viedään peitoksi.

Onneksi purkutyöt päästiin tekemään kesällä, sillä koulun pihan läpi käy ajoittain melkoinen liikenne, kun rekat vievät ainesta pois. 

  

 
Heinäkuun viimeisen viikon lopulla näytti paikoittain jo aika tasaiselta.


 Tehokkaat ”hauenleuat” saavat betoninkin murtumaan. 

Öljysäiliökin saatiin kaivettua ylös. Vastoin odotuksia se ei ollutkaan tyhjä, vaan siellä oli arviolta noin 10 000 litraa polttoöljyä. Onneksi se on säilynyt vuosien saatossa ehjänä eikä ole vuotanut maaperään.
Koonnut J Tilli


perjantai 24. heinäkuuta 2015

Kuvakavalkadi Kisatien koulun purkutöistä

Heinäkuun purkutyön vaiheita  


Tässä vaiheessa olleen heinäkuun 20.päivän iltana. 
Kuvakooste J. Tilli heinäkuu 2015