perjantai 16. lokakuuta 2015

Opetussuunnitelma uudistuu

Esi- ja perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016


Opetussuunnitelmassa kuvataan, miten esi- ja perusopetus tulee järjestää. Se ohjaa opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Samalla  oppilaat, heidän vanhempansa/huoltajansa sekä muutkin saavat tietoa, minkälaisia asioita esiopetuksessa sekä perusopetuksen eri vuosiluokilla opitaan ja miten oppimista arvioidaan. Opetussuunnitelma toimii opetusta, sen tavoitteita, arvoja ja sisältöjä ohjaavana asiakirjana kunnassamme.

Miksi ops uudistuu?

Opetussuunnitelmaa on uudistettu noin 10 vuoden välein. Nykyisin voimassa oleva opetussuunnitelma on otettu käyttöön vuonna 2004. Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on vastata haasteisiin, joita nyky-yhteiskunta ja tulevaisuuden osaamistarpeet opetukselle ja  työelämälle asettavat. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen on muuttunut, tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisen taitoja.  Uudessa opetussuunnitelmassa oppimista tarkastellaan jatkumona, jossa oppilaalle rakennetaan yhtenäinen koulupolku esiopetuksesta perusopetuksen loppuun ja toiselle asteelle asti.  Opetussuunnitelman tavoitteena on kehittää koulua sekä kasvuyhteisönä että oppimisen ympäristönä. 

Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on huomioida monipuoliset työskentelytavat sekä muutokset esiopetuksen ja koulujen oppimisympäristöissä. Se tähtää oppimistulosten parantamiseen ja  tuo uusia välineitä oppilaan hyvinvoinnin tukemiseen koulun arjessa. Opetussuunnitelma käyttää koulusta nimitystä "Oppiva yhteisö". 

Aikataulu

Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2016 alkaen esiopetuksessa ja alakouluissa. Yläkoulussa uusi ops otetaan käyttöön porrastetusti vuosiluokka kerrallaan 1.8.2017 alkaen. 

Opetushallitus on 22.12.2014 julkaissut valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan kuntakohtaiset opetussuunnitelmat. Reisjärven kunnan ops-työ on parhaillaan käynnissä ja suunnitelmien pitää valmistua keväällä 2016.
Koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.9.2015 uuden tuntijaon. Se löytyy mm. koululautakunnan päätöksistä kunnan nettisivuilta. 


Paikallista opsia työstetään

Esi- ja perusopetuksen oppilaat, oppilaiden vanhemmat sekä opetusta antavien yksikköjen henkilökunta ovat olleet mukana tekemässä kunnan uuden opetussuunnitelman arvopohjaa. Oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan työskentely jatkuu koko syksyn. Marraskuussa on tulossa mm. kaikkien koulujen yhteinen vanhempainilta, jossa mietimme ja työstämme arviointiin liittyviä asioita. Erilaisilta sidosryhmiltä pyritään saamaan ajatuksia mukaan opetussuunnitelman valmisteluun ja. Paikallisten yrittäjien kanssa neuvottelemme yhteistyökuvioita, jotta oppilaat pääsevät tutustumaan mahdollisimman kattavasti erilaisiin ammatteihin ja taitoihin ja vaatimuksiin, mitä tulevaisuuden työelämä  edellyttää. 

Opettajista koostuvat työryhmät valmistelevat parhaillaan paikallisia sisältöjä mm. toimintakulttuurista, oppimisen arvioinnista, oppiainekohtaisista tavoitteista ja sisällöistä. Uutena opetussuunnitelmassa on myös  paikallisesti työstettävä  oppilaanohjauksen suunnitelma alkuopetuksesta peruskoulun loppuun saakka. Moniammatillinen työryhmä työstää omalta osaltaan oppilashuollon toimintamallia, johon liittyy myös oppimisen ja koulun käynnin tuen kartoittaminen.  

Opetussuunnitelma on  majakka, joka muistuttaa lapsen kanssa työskenteleville mitkä ovat tavoitteemme, tehtävämme ja mihin valintamme perustuvat myös koulumaailmassa Reisjärvellä. Sen avulla voidaan tarkastaa suunta opetustyössä sekä tehdä erilaisia reittivalintoja hyvässä yhteistyössä matkan varrella.